Algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden Tekstbureau KimTikt Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen tekstbureau KimTikt en haar opdrachtgevers.

Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme voorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij ze door de opdrachtgever en KimTikt schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Definities:
• KimTikt: tekstbureau van Kim Nelissen, gevestigd in de Johannes Camphuysstraat 49 in Utrecht
• Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
• Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan KimTikt om tegen betaling werkzaamheden te verrichten, zoals beschreven in de offerte of overeenkomst.
• Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de kosten van deze werkzaamheden.
• Overeenkomst: een tussen de opdrachtgever en KimTikt gesloten overeenkomst tot aanneming van een opdracht.

Artikel 1
Offertes

1.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
1.3 Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken.
1.4 Indien een offerte zo omvangrijk is dat deze meer dan twee uur arbeid vereist, dan worden daar kosten voor in rekening gebracht.
1.5 Als de levering een zelfgeschreven tekst bevat, heeft de offerte betrekking op de concepttekst en na overleg met de opdrachtgever eenmaal een eventuele herziening.
1.6 Als de levering een correctie betreft, heeft de offerte betrekking op eenmalige correcties.
1.7 Als de levering eindredactie betreft, heeft de offerte betrekking op de concepttekst en na overleg met de opdrachtgever eenmaal een eventuele wijziging.

Artikel 2
Opdracht en opdrachtbevestiging

2.1 In de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven:
-wat is het doel en het gebruiksdoel
-wat is de omvang
-wat is de inbreng van de opdrachtgever
-wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd
-uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor de eventuele herziening van de tekst.
2.2 De overeenkomen leveringstermijnen zijn niet als fatale termijnen aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Een niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens KimTikt.

Artikel 3
Wijziging of annulering opdracht

3.1 Indien de opdracht door de opdrachtgever gewijzigd wordt en dit leidt tot meer arbeidsuren, dan is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
3.2 Indien de opdracht door de opdrachtgever gewijzigd wordt kan dit tot gevolg hebben dat de overeenkomen levertijd overschreden wordt.
3.3 Indien de opdracht wordt uitgesteld of ingetrokken dan is KimTikt niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. KimtTikt heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
3.4 Ingeval van overmacht (zoals ziekte of blijvende
arbeidsongeschiktheid) bij KimTikt zal deze daarvan direct mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van KimTikt opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming niet meer mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kosten of schaden.
3.5 KimTikt heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien:

  • de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt,
  • bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever
  • bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever
    Artikel 4
    Tarieven en kosten

4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen.
zijn bedragen altijd exclusief BTW.
De honorering van KimTikt berust op uurtarieven, zijn een andere wijze van beloning is overeengekomen.
4.2 Indien uitdrukkelijk overeengekomen ontvangt KimTikt in afwijking van artikel 4.2 een vaste vergoeding. Meer of minder kosten zijn voor rekening van KimTikt.
4.3 KimTikt verplicht zich een overzicht van de gemaakte uren en kosten bij te houden en deze op verzoek aan de opdrachtgever te overleggen. Dit geldt niet als op basis van een vaste vergoeding wordt gewerkt.
4.4 Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5
Betaling
5.1 Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt
declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.
5.2 Betaling dient te gebeuren binnen twee weken na factuurdatum.
5.3 Voor langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan deelbetaling
worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
5.4 Bij afwijking van de betalingstermijn brengt KimTikt de opdrachtgever een rente in rekening overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening in aanmerking genomen als volle maanden.
5.5 Alle kosten met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet op tijd betaalde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 100 bedragen.
5.6 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de teksten niet gebruikt.
5.7 Kimtikt is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet gegeven kan worden.

Artikel 6
Auteursrechten

6.1 Zolang het werk niet is geleverd of geheel betaald, blijven alle rechten bij KimTikt.
6.2 KimTikt verleent de opdrachtgever toestemming voor eenmalige publicatie voor het overeengekomen gebruikt. Over elk ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst gesloten te worden. Dit geldt ook voor plaatsing in een ander medium dan waarvoor de tekst volgens de opdracht werd geschreven.
6.3 Bij ingrijpende wijziging van de tekst die niet de goedkeuring van KimTikt krijgt, kan op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verboden worden. In dit geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds annuleren van de opdracht, dan is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
6.4 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij KimTikt en opdrachtgever hier in gezamenlijk overleg vanaf wijken.
6.5 Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van KimTikt wordt beschouwd:

-publicatie van werk voor een ander gebruik dan overeengekomen
-hergebruik van werk zonder toestemming
-wijziging van haar werk zonder toestemming
-publicatie zonder naamsvermelding

Artikel 7
Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht te geleverde teksten te controleren op inhoudelijke onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Tenzij sprake is van aantoonbare opzet of roekeloosheid is Kimtikt gevrijwaard van elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
7.2 Kimtikt aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van aantoonbare opzet of roekeloosheid van KimTikt. In dat laatste geval is KimTikt uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt KimTikt het geleverde product gratis. Tot verdere schadevergoeding is KimTikt nimmer verplicht.
7.3 KimTikt is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Het risico is voor de opdrachtgever.

Artikel 8
Klachten en Geschillen

8.1 Bij zichtbare gebreken moet de opdrachtgever direct nadat KimTikt de verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen van het medium, schriftelijk een klacht indienen.
8.2 Bij onzichtbare gebreken moet binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden een klacht ingediend worden.
8.3 Klachten omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij KimTikt worden ingediend.
8.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van KimTikt beslissend.
8.5 Op elke overeenkomst tussen KimTikt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zullen partijen deze onderling proberen te schikken. Indien dit onmogelijk blijkt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van KimTikt, zijnde Midden-Nederland.

Artikel 9
Vertrouwelijke informatie
9.1 Kimtikt verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van opdrachtgever waarvan zij weet of kan weten dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 10
Verwerking persoonsgegevens

10.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van tekstbureau KimTikt persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tekstbureau KimTikt verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

10.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt tekstbureau KimTikt nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.